Algemene voorwaarden

Art 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer (Annemieke Cornelisse) en de opdrachtgever (de cliënt).

Art 2. Bedrijfsomschrijving
2.1 Annemieke Cornelisse biedt voetreflextherapie aan.

Art 3. Definities
3.1 Annemieke Cornelisse past deze algemene voorwaarden toe op de door haar aan te bieden diensten;
3.2 Cliënt: u, als cliënt / de wederpartij van Annemieke Cornelisse;
3.3 Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen therapeut en cliënt betreffende een overeengekomen dienstverlening;
3.4 Bijeenkomsten: seminars, workshops en cursussen aangeboden door Annemieke Cornelisse alleen of door Annemieke Cornelisse in samenwerking met derden;

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Annemieke Cornelisse zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
4.2 Annemieke Cornelisse heeft een inspanningsverplichting tegenover de cliënt, nooit een resultaatverplichting;
4.3 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens het intake gesprek of gedurende de behandeling aan Annemieke Cornelisse verstrekt en zal Annemieke Cornelisse inlichten zodra er wijzigingen voordoen.
4.4 Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan Annemieke Cornelisse.
4.5 Indien cliënt medicijnen gebruikt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de behandeling door te geven.
4.6 Indien cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de behandeling te geven.
4.7 Annemieke Cornelisse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Annemieke Cornelisse is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.8 De toegevoegde oliën, remedies, edelstenen, meditatie, magnetisme etc., zijn geen vervanging van reguliere medische en/of psychische consulten en/of behandelingen.

Art 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door cliënt. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
5.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.
5.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich
meedraagt, zal Annemieke Cornelisse cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5.4 Annemieke Cornelisse heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien cliënt niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Art 6. Tarieven en offertes
6.1 De tarieven genoemd op website/folders/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt de verklaring ondertekent, een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

Art 7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Betaling vindt plaats á contant na iedere behandeling, tenzij vooraf anders is afgesproken.
7.2 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door Annemieke Cornelisse aangewezen bankrekening.
7.3 Na het verstrijken van de periode van 14 dagen is cliënt zonder ingebrekestelling in
verzuim en is cliënt een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Annemieke Cornelisse zijn vordering op cliënt ter incasso uit handen geeft, is cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso zijn gemoeid, verschuldigd.

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten
8.1 Annemieke Cornelisse behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Annemieke Cornelisse haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
8.2 Indien cliënt een behandeling wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal
24 uur van te voren te worden aangegeven bij Annemieke Cornelisse. Geschiedt de afzegging of verzetting binnen 24 uur voor de behandeling, wordt 100% van de behandelingskosten in rekening gebracht bij cliënt. Dit geldt ook wanneer cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging.

Art. 9. Bijeenkomsten
9.1 Cliënt schrijft zich in via de e-mail, telefoon of inschrijfformulier behorende bij de
bijeenkomst.
9.2 Cliënt ontvangt binnen 1 week na aanmelding bevestiging van de deelname, inclusief de voorlopige planning via e-mail. Cliënt ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 week van tevoren, de definitieve planning via e-mail. Indien cliënt samen met iemand in één groep geplaatst wil worden, gelieve dit aan te geven bij de inschrijving.
9.3 Iedere deelnemer van een bijeenkomst is verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De deelnemer van de bijeenkomst dient zich bij aankomst te identificeren ter controle van de inschrijflijst.
9.4 Een bijeenkomst heeft alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Wanneer een bijeenkomst niet doorgaat krijgt cliënt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 dagen van tevoren, telefonisch bericht, met uitzondering van bijzondere omstandigheden.
9.5 Mocht een bijeenkomst niet doorgaan, dan worden er geen kosten in rekening gebracht en zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag.
9.6 Wanneer een bijeenkomst niet door kan gaan door verhindering van de host of docent, ontvangt cliënt zo snel mogelijk bericht. Bij uitval van één of meerdere bijeenkomsten zal in overleg met de aanwezigen/cursisten een inhaalmoment worden afgesproken. Bij langdurige afwezigheid van de host of docent zal getracht worden deze te vervangen. Indien dit niet mogelijk is, zullen de niet gegeven bijeenkomsten en lessen worden terugbetaald.
9.7 Wanneer er voor een bijeenkomst meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, kan cliënt op een wachtlijst worden geplaatst. Indien een plaats is vrijgekomen, krijgt cliënt alsnog telefonisch bericht dat cliënt kan deelnemen. Bij voldoende belangstelling probeert Annemieke Cornelisse extra bijeenkomsten te organiseren.
9.8 Na het versturen van het aanmeldingsformulier ontvangt cliënt van Annemieke Cornelisse een factuur per e-mail of per post. Het bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst geheel te worden voldaan, tenzij anders afgesproken.
9.9 Annulering door cliënt is alleen schriftelijk (per e-mail of per post) mogelijk en ná e-mailbevestiging van deze annulering door Annemieke Cornelisse. Annulering is slechts kosteloos wanneer de annulering minstens 14 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt doorgegeven.
9.10 Bij annulering van een bijeenkomst binnen 14 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, worden annuleringskosten van 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht. Deze regel is niet van toepassing als de bijeenkomst eenmaal is begonnen. Vanaf dat moment is het volledige bedrag verschuldigd.
9.11 Gemiste bijeenkomsten door verhindering van cliënt kunnen slechts bij hoge uitzondering en uitsluitend na overleg met Annemieke Cornelisse worden ingehaald.
9.12 De bijeenkomst fee en/of lesgeld wordt niet terugbetaald. Alleen in bijzondere gevallen (ziekenhuisopname o.i.d.) is (gedeeltelijke) terugbetaling mogelijk. Annemieke Cornelisse beoordeelt ieder geval separaat en beslist na schriftelijk verzoek. Wijzigingen door cliënt dienen tevens 7 werkdagen voorafgaand aan de start van de bijeenkomst bij Annemieke Cornelisse schriftelijk te worden gemeld.
9.13 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij Annemieke Cornelisse of derden. De van Annemieke Cornelisse verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van cliënt. Het is cliënt niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
9.14 Cliënt erkent de in artikel 9.13 genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van €250,00 voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Annemieke Cornelisse om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.
9.13 Onder schriftelijk wordt verstaan: per e-mail of per post. De datum van ontvangst door Annemieke Cornelisse wordt gezien als de geldende datum.
9.14 Alle algemene voorwaarden zoals opgenomen in de voorafgaande artikelen en de hierna volgende artikelen zijn overeenkomstig van toepassing op de bijeenkomsten, tenzij in dit artikel gewijd aan bijeenkomsten daar expliciet van wordt afgeweken.

Art 10. Aansprakelijkheid
10.1 Annemieke Cornelisse is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Annemieke Cornelisse.
10.2 De aansprakelijkheid van Annemieke Cornelisse voor schade voortvloeiend uit de door Annemieke Cornelisse verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.
10.3 Annemieke Cornelisse stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van Annemieke Cornelisse voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Annemieke Cornelisse. Annemieke Cornelisse is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
10.4 · Annemieke Cornelisse is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat cliënt door Annemieke Cornelisse mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
10.5 Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die cliënt en Annemieke Cornelisse gezamenlijk doorbrengen als daarna.
10.6 Annemieke Cornelisse en/of derden met wie Annemieke Cornelisse de bijeenkomst(en) organiseert, zijn niet aansprakelijk voor verlies, vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen bij de uitvoering van de overeenkomst/bijeenkomst.
10.7 Hoewel de bijeenkomst en/of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal met de uiterste zorg is samengesteld, is Annemieke Cornelisse niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aan¬geboden informatie uit en /of (werk)materiaal van de bijeenkomst.
10.8 Annemieke Cornelisse heeft het recht van cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair, apparatuur of producten behorende aan Annemieke Cornelisse of van derden met wie Annemieke Cornelisse samenwerkt ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst/bijeenkomst, beschadigt. Annemieke Cornelisse meldt diefstal altijd bij de politie.

Art 11. Geheimhouding
11.1 Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel Annemieke Cornelisse als cliënt.
11.2 Op alle communicatiemiddelen zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing.
11.3 Persoonlijke gegevens van cliënt worden zonder toestemming van cliënt niet aan derden verstrekt.

Art 12. Wijziging van de voorwaarden
11.1 Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.

Art 13. Klachten
13.1 Annemieke Cornelisse is aangesloten bij beroepsvereniging Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT). Annemieke Cornelisse past de volgens de RBCZ toe te passen klachtenprocedure toe, welke terug te vinden is in bijlage A. De klacht zal overeenkomstig deze klachtenprocedure worden afgehandeld.

Art. 14 Behoorlijk gedrag
14.1 De cliënt behoort zich voor, tijdens en na de uit te voeren opdracht behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Annemieke Cornelisse het recht de opdracht per direct zonder opgaaf van reden, zonder enige vorm van restitutie te beëindigen.

Art. 15 Recht
15.1 Op elke overeenkomst/bijeenkomst tussen cliënt en Annemieke Cornelisse is het Nederlands recht van toepassing.

Klik hier voor algemene voorwaarden in PDF